Home > Photos

Photos: Jiankou to Mutianyu

Photos from our Jiankou to Mutianyu hike.

More photos in this gallery (previous pages)

 1. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (17)
 2. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (16)
 3. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (15)
 4. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (14)
 5. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (13)
 6. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (12)
 7. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (11)
 8. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (10)
 9. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (9)
 10. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (8)
 11. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (7)
 12. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (6)
 13. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (5)
 14. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (4)
 15. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (3)
 16. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (2)
 17. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (1)
 18. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (20)
 19. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (19)
 20. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (18)
 21. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (17)
 22. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (16)
 23. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (15)
 24. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (14)
 25. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (13)
 26. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (12)
 27. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (11)
 28. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (10)
 29. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (09)
 30. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (08)
 31. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (07)
 32. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (06)
 33. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (05)
 34. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (04)
 35. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (03)
 36. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (02)
 37. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (01)
 38. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (15)
 39. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (14)
 40. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (13)
 41. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (12)
 42. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (11)
 43. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (10)
 44. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (9)
 45. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (8)
 46. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (7)
 47. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (6)
 48. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (5)
 49. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (4)
 50. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (3)
 51. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (2)
 52. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (1)
 53. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (17)
 54. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (16)
 55. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (15)
 56. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (14)
 57. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (13)
 58. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (12)
 59. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (11)
 60. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (10)
 61. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (9)
 62. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (8)
 63. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (7)
 64. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (6)
 65. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (5)
 66. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (4)
 67. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (3)
 68. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (2)
 69. 20180513-Jiankou To Mutianyu Great Wall (1)
 70. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (20)
 71. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (19)
 72. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (18)
 73. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (17)
 74. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (16)
 75. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (15)
 76. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (14)
 77. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (13)
 78. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (12)
 79. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (11)
 80. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (10)
 81. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (09)
 82. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (08)
 83. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (07)
 84. 20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (06)
20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (05)
20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (04)
20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (03)
20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (02)
20180422-Earth Day Cleanup Jiankou Great Wall (01)
20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (15)
20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (14)
20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (13)
20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (12)
20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (11)
20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (10)
20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (9)
Page 8 of 23 pages « First  <  6 7 8 9 10 >  Last »

More photos in this gallery (next pages)

 1. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (8)
 2. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (7)
 3. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (6)
 4. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (5)
 5. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (4)
 6. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (3)
 7. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (2)
 8. 20180419-Jiankou To Mutianyu Great Wall (1)
 9. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(16)
 10. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(15)
 11. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(14)
 12. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(13)
 13. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(12)
 14. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(11)
 15. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(10)
 16. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(9)
 17. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(8)
 18. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(7)
 19. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(6)
 20. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(5)
 21. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(4)
 22. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(3)
 23. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(2)
 24. 20171014-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(1)
 25. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(16)
 26. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(15)
 27. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(14)
 28. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(13)
 29. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(12)
 30. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(11)
 31. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(10)
 32. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(09)
 33. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(08)
 34. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(07)
 35. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(06)
 36. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(05)
 37. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(04)
 38. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(03)
 39. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(02)
 40. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(01)
 41. 20170518-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(12)
 42. 20170601-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(01)
 43. 20170518-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(12)
 44. 20170518-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(12)
 45. 20170518-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(11)
 46. 20170518-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(10)
 47. 20170518-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(09)
 48. 20170518-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(08)
 49. 20170518-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(07)
 50. 20170518-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(06)
 51. 20170518-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(05)
 52. 20170518-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(04)
 53. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(15)
 54. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(14)
 55. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(13)
 56. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(12)
 57. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(11)
 58. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(10)
 59. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(09)
 60. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(08)
 61. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(07)
 62. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(06)
 63. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(05)
 64. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(04)
 65. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(03)
 66. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(02)
 67. 20170205-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(01)
 68. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(21)
 69. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(20)
 70. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(19)
 71. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(18)
 72. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(17)
 73. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(16)
 74. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(15)
 75. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(14)
 76. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(13)
 77. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(12)
 78. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(12)
 79. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(10)
 80. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(9)
 81. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(8)
 82. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(7)
 83. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(6)
 84. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(5)
 85. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(4)
 86. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(3)
 87. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(2)
 88. 20161225-Great-Wall-Christmas-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(1)
 89. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(5)
 90. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(4)
 91. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(3)
 92. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(2)
 93. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(26)
 94. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(25)
 95. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(24)
 96. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(23)
 97. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(22)
 98. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(21)
 99. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(19)
 100. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(18)
 101. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(16)
 102. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(15)
 103. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(14)
 104. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(13)
 105. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(12)
 106. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(11)
 107. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(10)
 108. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(9)
 109. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(8)
 110. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(7)
 111. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(5)
 112. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(4)
 113. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(3)
 114. 20151226-Jiankou-Mutianyu-(5)
 115. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(24)
 116. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(23)
 117. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(22)
 118. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(21)
 119. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(20)
 120. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(19)
 121. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(18)
 122. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(17)
 123. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(16)
 124. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(15)
 125. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(14)
 126. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(13)
 127. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(12)
 128. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(11)
 129. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(10)
 130. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(09)
 131. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(08)
 132. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(07)
 133. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(05)
 134. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(03)
 135. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(02)
 136. 20160612-Jiankou-to-Mutianyu-Great-Wall-(01)
 137. JiankoutoMutianyu-(33)
 138. JiankoutoMutianyu-(32)
 139. JiankoutoMutianyu-(31)
 140. JiankoutoMutianyu-(30)
 141. JiankoutoMutianyu-(29)
 142. JiankoutoMutianyu-(28)
 143. JiankoutoMutianyu-(27)
 144. JiankoutoMutianyu-(26)
 145. JiankoutoMutianyu-(25)
 146. JiankoutoMutianyu-(24)
 147. JiankoutoMutianyu-(23)
 148. JiankoutoMutianyu-(22)
 149. JiankoutoMutianyu-(21)
 150. JiankoutoMutianyu-(20)
 151. JiankoutoMutianyu-(19)
 152. JiankoutoMutianyu-(18)
 153. JiankoutoMutianyu-(17)
 154. JiankoutoMutianyu-(16)
 155. JiankoutoMutianyu-(15)
 156. JiankoutoMutianyu-(14)
 157. JiankoutoMutianyu-(13)
 158. JiankoutoMutianyu-(12)
 159. JiankoutoMutianyu-(11)
 160. JiankoutoMutianyu-(10)
 161. JiankoutoMutianyu-(9)
 162. JiankoutoMutianyu-(8)
 163. JiankoutoMutianyu-(7)
 164. JiankoutoMutianyu-(6)
 165. JiankoutoMutianyu-(5)
 166. JiankoutoMutianyu-(4)
 167. JiankoutoMutianyu-(3)
 168. JiankoutoMutianyu-(2)
 169. JiankoutoMutianyu-(1)

Hikes in Beijing

We publish our hike schedule month by month, with updates around the 10th of each month.

If you're interested in hikes and trips during a month that's not yet listed, use our contact form to let us know and we'll send you a quick email when the schedule is online.

Hike in Beijing calendar

See the Hike in Beijing schedule in our calendar


Find a hike

Great Wall hikesGreat Wall campingHillwalking hikesTough hikesEasy hikesShunyi hikesSee all the hikes »Calendar


All upcoming hikes in Beijing

Departure date: Wednesday, June 20
Book it

Gubeikou Great Wall Loop

Read more about this hike »
Departure date: Thursday, June 21
Book it

Stone Valley Great Wall Loop

Read more about this hike »
Departure date: Saturday, June 23
Book it

Great Wall: Nine-Eyes Tower

Read more about this hike »
Departure date: Saturday, June 23
Book it

Yinmeng Temple and Sujia River

Read more about this hike »
Departure date: Sunday, June 24
Book it

Longquanyu Great Wall to the Little West Lake

Read more about this hike »
Departure date: Sunday, June 24
Book it

Shunyi Hikers: Yunmeng Gorge Swim or Explore

Read more about this hike »
Departure date: Wednesday, June 27
Book it

Walled Village to Huanghuacheng Great Wall

Read more about this hike »
Departure date: Thursday, June 28
Book it

Jiankou to Mutianyu Great Wall

Read more about this hike »
Departure date: Saturday, June 30
Book it

Walk Down the Pilgrims’ Trail

Read more about this hike »
Departure date: Saturday, June 30
Book it

Gubeikou Great Wall Loop

Read more about this hike »
Departure date: Sunday, July 1
Book it

Great Wall Spur

Read more about this hike »
Departure date: Sunday, July 1
Book it

White River hike

Read more about this hike »
Departure date: Wednesday, July 4
Book it

Gubeikou to Jinshanling Great Wall East

Read more about this hike »
Departure date: Thursday, July 5
Book it

Great Wall: Huanghuacheng to the Walled Village

Read more about this hike »
Departure date: Saturday, July 7
Book it

Immortal Valley Loop

Read more about this hike »
Departure date: Saturday, July 7
Book it

Stone Valley Great Wall Loop

Read more about this hike »
Departure date: Sunday, July 8
Book it

Longquanyu Great Wall to the Little West Lake

Read more about this hike »
Departure date: Wednesday, July 11
Book it

Jiankou to Mutianyu Great Wall

Read more about this hike »
Departure date: Thursday, July 12
Book it

Shunyi Hikers: White River hike

Read more about this hike »
Departure date: Saturday, July 14
Book it

Gubeikou to Jinshanling Great Wall East

Read more about this hike »
Departure date: Saturday, July 14
Book it

Great Flood hike

Read more about this hike »
Departure date: Sunday, July 15
Book it

Ming Village day trip

Read more about this hike »
Departure date: Sunday, July 15
Book it

Walled Village to Huanghuacheng Great Wall

Read more about this hike »
Departure date: Wednesday, July 18
Book it

Gubeikou Great Wall Loop

Read more about this hike »
Departure date: Thursday, July 19
Book it

Great Wall Spur

Read more about this hike »
Departure date: Saturday, July 21
Book it

Great Wall: Huanghuacheng to the Little West Lake

Read more about this hike »
Departure date: Saturday, July 21
Book it

Flower Wood to Haizi Village

Read more about this hike »
Departure date: Sunday, July 22
Book it

Jiankou to Mutianyu Great Wall

Read more about this hike »
Departure date: Sunday, July 22
Book it

Intelligence Valley and Liyuan Library

Read more about this hike »
Departure date: Wednesday, July 25
Book it

Longquanyu Great Wall to the Little West Lake

Read more about this hike »
Departure date: Thursday, July 26
Book it

Stone Valley Great Wall Loop

Read more about this hike »
Departure date: Saturday, July 28
Book it

Switchback Great Wall

Read more about this hike »
Departure date: Saturday, July 28
Book it

Gubeikou Great Wall Loop

Read more about this hike »
Departure date: Sunday, July 29
Book it

Walled Village to Huanghuacheng Great Wall

Read more about this hike »

Explore China

See more of China on a multi-day trip—travel to famous scenic areas, or choose to visit somewhere obscure and less well-known.

Upcoming trips

Hiking the ridgelines at the Bashang Grasslands, Hebei Province
Trip dates: July 13–15, 2018

Bashang Grasslands, Hebei Province

In Brief: Clean and cool grasslands near the border of Hebei and Inner Mongolia: hikes, BBQ lamb, and more.

Book trip
More info »
A mountain pass
Trip dates: July 17–22, 2018

Nyenbo Yurtse Mountains and Jiuzhi Tibetan area (6 days)

In Brief: Travel into the Jiuzhi Tibetan area for a two-day trek in the Nyebo Yurtse Mountains; visit Lanzhou’s Bingling Temple and Danxia Landform on side trips.

Book trip
More info »
The green rolling hills of the Bashang Grasslands, Hebei Province
Trip dates: August 10–12, 2018

Bashang Grasslands, Hebei Province

In Brief: Clean and cool grasslands near the border of Hebei and Inner Mongolia: hikes, BBQ lamb, and more.

Book trip
More info »